Skillshot.pl logo
Jobs in Polish gamedev

Programista C# Unity

for CIOP-PIB in Warszawa

Employment Programming


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko

PROGRAMISTY
do Zakładu Techniki Bezpieczeństwa
(Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej)

miejsce pracy: Warszawa
nr ref. 2022/07/NB

GŁÓWNE ZADANIA:
• tworzenie scen w środowisku Unity,
• implementacja procedur i scenariusza interakcji z środowiskiem wirtualnym,
• współpraca z grafikiem 3D.

WYMAGANIA:
• ukończone (lub w trakcie przygotowań do obrony pracy magisterskiej) studia techniczne,
• umiejętność programowania w C#,
• dobra znajomość środowiska Unity,
• przynajmniej podstawowe doświadczenie w zakresie rzeczywistości wirtualne.

OFERUJEMY:
• pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającym się Instytucie
• możliwość stałego podwyższania swoich kwalifikacji zawodowych
• możliwość podjęcia zatrudnienia od zaraz
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
• dofinansowanie dojazdów do pracy
• dofinansowanie kosztów wypoczynku
• pakiet medyczny, pakiet sportowy Multisport
• parking dla pracowników

WYMAGANE DOKUMENTY:
Informacje, o których mowa w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Instytutu, drogą elektroniczną
na adres: praca@ciop.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB
Dział Spraw Pracowniczych
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa

• osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
• osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż po roku od zakończenia postępowania rekrutacyjnego

Informacja zgodna z art. 13 RODO dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy , adres siedziby: ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem j.w. lub na adres poczty elektronicznej: iod@ciop.pl,
  3. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego a w przypadku wyrażenia zgody w odrębnym oświadczeniu, także w kolejnych naborach pracowników na podstawie wyrażonej zgody; podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: iod@ciop.pl,
  5. zebrane w obecnym oraz kolejnych procesach rekrutacyjnych dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej,
  6. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż rok od zakończenia każdego postępowania rekrutacyjnego,
  7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji oraz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzoru na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,
  9. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w tej rekrutacji,
  10. w trakcie przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Published on: 2022-08-05

View count: 352

Reply to the ad

Maximum size 5 MB

Spam protection:
Meows and catches mice - what is this animal? :)